Ideologi

Svea Orden är ett ordenssällskap som vilar på demokratiska och kristna värderingar. Sällskapet är varken formellt eller informellt bundet till något politiskt parti eller ett religiöst samfund. Vi anser att politiska eller religiösa övertygelser är varje medlems ensak, som inte ska avhandlas inom ramen för sällskapets verksamhet. Det enda undantaget är vår inställning till Sveriges nuvarande statsskick. Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är Svea Ordens Höge Beskyddare och Konungens skål, jämte sjungandet av Kungssången, är stående inslag vid våra middagar.

Orden samlar män och kvinnor ur olika samhällskategorier och från olika yrkesgrupper. Syftet med sammankomsterna är att vidga kunskapen om våra förfäders – de gamla svearnas – levnadssätt och -förhållanden samt att hålla levande insikten om att förfädernas egenskaper i mycket förtjänar att efterliknas även i vår tid.

Ordens valspråk är: VÄNSKAP – FÄDERNESLAND.

Svea Orden är ingen hemlig sammanslutning och ordens ändamål är ingen hemlighet. Vår medlemsmatrikel är öppen. Vi talar om var vi finns, var vi möts och vilka vi är. Det är bara när det gäller våra ritualer och vad som sker runt om dem som vi stänger förlåten.

Vår fascination för svensk historia och vår kärlek till fäderneslandet misstas ibland av mindre insatta personer som ett uttryck för mörka politiska åsikter. Svea Orden tar kraftigt avstånd från alla typer av extremism, i synnerhet sådan som ifrågasätter alla människors lika värde.