Historia

Svea Orden är ett av de äldsta ordenssällskapen i Sverige. Orden bildades den 19 oktober 1793, då elva unga män samlades i Gibraltarrummet på krogen den Engelska källaren i Gamla stan. Denna dag har också blivit Ordens födelsedag.

Bland dem som samlades i Gibraltarrummet fanns den egentlige stiftaren och ledande kraften under de första åren, nämligen kaptenen Claes Wrangel.

1794: Gibraltarboarne blir Svearna

Sällskapet kallade sig från början Gibraltarboarne efter det rum där man hade haft sin första sammankomst. Tidsandan var emellertid sådan att ”överheten” misstänkte att man höll på med något samhällsomstörtande. Man beslöt den 31 maj 1794 att ändra namnet till sällskapet Svearna. Man bytte då också ut den engelska flaggan mot vår nuvarande Ordensfana. Sällskapets devis var från början ”Friendship United”, men utbyttes till ”Vänskap Förenad”. I våra dagar gäller ”Vänskap – Fädernesland”. Hur kom då Gibraltar in i sammanhanget förutom att man samlats i Gibraltarrummet? Jo, man ansåg att vänskapen skulle vara som en klippa – en ointaglig fästning.

Redan 1794 arrangerade man en sommarhögtidsdag, vilken innebar att man med båt besökte mindre öar i Mälaren i närheten av Stockholm. Hemfärderna blev till ett folknöje då man under stoj och glam avbrände fyrverkerier till de på stränderna församlade åskådarnas nöje. Numera firas sommarhögtidsdagen med kräftfest på Sveaholmen.

Sällskapet öppnade sina dörrar för välfrejdade svenska män, vilket innebar, på den tiden, att de var välbärgade borgare, militärer och adelsmän. Idag är alla redliga svenska män och kvinnor välkomna.

1811: Kungligt beskydd

Kronprinsen, sedermera kung Karl XIV Johan, deltog i firandet av Ordens sommarhögtidsdag den 20 juli 1811. Alltsedan dess har Orden stått under officiellt kungligt beskydd, antingen av Konungen eller Kronprinsen, som erhållit kallelse och godtagit att vara Ordens Höge Beskyddare.

1830-talet: Ordens storhetstid

1830-talet har betecknats som Ordens mest lysande och framgångsrika tid. Författaren och debattören August Blanche intogs vid 24 års ålder den 7 maj 1835 i Svea Orden och erhöll som intresserad broder grad IX. Den 10 december 1837 recipierade Erik Gustaf Geijer och erhöll med tiden grad VII.

1910: En donation av stor betydelse

Fabrikören J V Svenson överlät till Svea Orden den 30 december 1910 sin ägandes ö Sveaholmen, tidigare kallad Högholmen, Finnskär, Ryssholmen och Furuholmen. Ön ligger i Ingaröfjärden nära Gränö i närheten av Dalarö i Haninge kommun. J V Svenson var en flitig Sveabroder och nådde högsta graden 1909. Ön heter idag på alla sjökort Sveaholmen, och är en pärla för Orden. Där ges gradgivningar och hålls sommarhögtidsdag, och stugor finns att hyra för bröder och systrar samt närstående.

1917: Orden får en systerklass

Ordens Systerklass instiftades den 24 mars 1917. Systerklassen var i praktiken en sidoförening till Orden, snarare än en del av den, fram till 2011. Då omvandlades Systerklassen till nuvarande logen Ingeborg.

1931: Avtalet med Götiska förbundet

Tidigare under 1800-talet, närmare bestämt 1815, bildades Götiska Förbundet, som blev ordenssällskap 1817. Detta sällskap är ideologiskt besläktat med Svea Orden och delar samma värderingar som vår Orden.

1931 ingicks mellan Svea Orden och Götiska förbundet ett avtal som innebär att sällskapens medlemmar äger rätt att övervara respektive ordens allmänna sammankomster, samt efter vissa regler även gradgivningar. Samarbetet mellan sällskapen har i modern tid stärkts och fördjupats.

1957: Stipendiet inrättas

På förslag av Förste Drotten landshövding Martin Wahlbäck beslöts den 1 oktober 1957 att dela ut Ordens första forskarstipendium.

1977: Logen i Hudiksvall

Den 26 mars 1977 instiftades logen i Hudiksvall. Logen lades ned år 2015.

1993: Riksgraden

Sedan 1993 har de båda sällskapen Svea Orden och Götiska förbundet en gemensam högsta grad, Riksgraden. Konungen hade detta år givit sitt gillande till att denna grad fick instiftas. Riksgraden är således försedd med kunglig krona och kan tack vare detta även bäras offentligt.

2005: Logen Östra Aros

Den 26 november 2005 instiftades i Uppsala logen Östra Aros.

2011: En ny organisation

Den 1 januari 2011 ändrades Svea Ordens organisation till att bestå av en övergripande Överstyrelse och lokala loger på flera orter. Den äldsta är den ursprungliga Stockholmslogen från 1793 som den 1 januari 2011 tog namnet Birger Jarl. I Stockholm finns också en systerloge, logen Ingeborg (benämnd efter Birger Jarls hustru), vilken instiftades som systerklass den 24 mars 1917 och blev loge 26 mars 2011. Ordens tredje loge är Östra Aros i Uppsala, instiftad 26 november 2005. Sedermera tillkom logen Svithiod i Stockholm (se nedan).

2020: Logen Svithiod

Den 1 juni 2020 invigdes i Stockholm logen Svithiod.